Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznie.

Część pisemna egzaminu
Część pisemna jest przeprowadzana w formie test pisemnego. Może być przeprowadzona zwykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzająca egzamin lub z wykorzystaniem arkuszy w egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z którego tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Za organizację i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE), którym jest odpowiednio dyrektor szkoły lub placówki albo pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik.

Przewodniczący ZE jest odpowiedzialny za:

 • zorganizowanie i przebieg egzaminu zawodowego w danej szkole/placówce lub u pracodawcy,
 • przekazanie zdającym niezbędnych informacji dotyczących egzaminu zawodowego.

PZE nie później niż na l miesiąc przed datą rozpoczęcia egzaminu:

 • powiadamia zdających egzamin w szkole/placówce lub u pracodawcy o terminie i miejscu egzaminu oraz o ewentualnych dokumentach, materiałach i przyborach wymaganych,
 • aby przystąpić do egzaminu;
 • powołuje członków zespołu egzaminacyjnego;
 • może powołać zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
 • powołuje, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

W skład zespołu nadzorującego (ZN) egzamin zawodowy wchodzą:

 • w przypadku szkoły lub placówki - co najmniej trzech nauczycieli zajęć edukacyjnych
 • nieobjętych egzaminem zawodowym, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony
 • w innej szkole lub placówce;
 • w skład ZN nie mogą wchodzić wychowawcy zdających;
 • w przypadku pracodawcy - co najmniej trzech pracowników upoważnionych przez tego
 • pracodawcę lub przez innych pracodawców;
 • w przypadku, gdy na sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zwiększa się o jedną osobę na kolejnych 20 zdających.

Wskazane jest przygotowanie minimum 10 indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych.

Organizacja i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego
W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy:
 • indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie - w przypadku, gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego;
 • osobnym stoliku - w przypadku, gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi zwanych indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi.
Odległość między indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi powinna zapewniać samodzielną pracę zdających.

Zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego
Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju albo olimpiady tematycznej z części pisemnej egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu zawodowego najwyższego wyniku, czyli 100%. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych podaje do publicznej wiadomości dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Opracowano na podstawie Informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jesteś tutaj: Home Struktura egzaminu pisemnego