Uczniowie po szkole gimnazjalnej zdają egzamin z kwalfikacji EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych pod koniec I semestru klasy IV.

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne II klasa III klasa IV klasa
I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
 1 Witryny i aplikacje internetowe   2 2  4
2 Systemy baz danych 2 2 2
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Projektowanie baz danych
2 2 4
2 Tworzenie stron i aplikacji internetowych
    2
2
6

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.


1. Programowanie aplikacji

Uczeń:
1) stosuje podstawy algorytmiki;
2) stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;
3) stosuje podstawowe zasady programowania;
4) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor i kompilator;
5) korzysta z wbudowanych typów danych;
6) tworzy własne typy danych;
7) stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
8) tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
9) kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
10) stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;
11) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
12) dokumentuje tworzoną aplikację.

2. Tworzenie i administrowanie bazami danych

Uczeń:
1) posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych;
2) projektuje relacyjne bazy danych;
3) stosuje lokalne i sieciowe systemy zarządzania bazami danych;
4) korzysta z podstawowych funkcji strukturalnego języka zapytań;
5) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
6) tworzy strukturę tabel i powiązań między nimi;
7) importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;
8) tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
9) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
10) zarządza systemem bazy danych;
11) pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
12) tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii;
13) kontroluje spójność baz danych;
14) dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Uczeń:
1) tworzy projekt graficzny i strukturę witryny internetowej;
2) wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
3) identyfikuje systemy zarządzania treścią;
4) stosuje edytory spełniające założenia WYSIWYG;
5) posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
6) posługuje się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);
7) stosuje elementy grafiki komputerowej do tworzenia stron internetowych;
8) stosuje elementy multimedialne na stronach internetowych;
9) stosuje skrypty wykonywane po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
10) stosuje reguły walidacji stron internetowych;
11) testuje i publikuje witryny internetowe;
12) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie.

 

Jesteś tutaj: Home Kwalifikacja EE.09