Wynik egzaminu


Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  • z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), i
  • z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez komisję okręgową. Sytuacja, gdy zdający nie zdał jednej części egzaminu lub całego egzaminu.
Osoby, które:

  • nie zdały jednej lub obu części egzaminu,
  • nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie,
  • przerwały egzamin, mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części.

Ponowne przystąpienie do egzaminu

  • Uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.
  • Osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu zawodowego po zakończeniu nauki (absolwenci) lub po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz osoby, które przystąpiły do egzaminu na podstawie świadectw szkolnych uzyskanych za granicą, po dwukrotnym niezdaniu tego egzaminu lub jego części zdają egzamin zawodowy lub jego część na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

Zdający, który nie zdał jednej części egzaminu zawodowego - ma 3 lata na przystąpienie do egzaminu tylko z tej części, której nie zdał. Po upływie tego okresu zdający przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie. dający, którzy przystępują do całego egzaminu lub jego części po raz 3 lub kolejny będą zdawać egzamin jako eksternistyczny, co oznacza, że będą wnosić opłatę. Wysokość opłaty wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. W przypadku części pisemnej kwota ta stanowi 1/3 tej opłaty, a w przypadku
części praktycznej - 2/3 tej opłaty. Dyrektor OKE, na wniosek osoby o niskich dochodach, może zwolnić ją z wnoszenia wspomnianej opłaty lub jej części.

Terminy egzaminów zawodowych i uwagi końcowe
Terminy egzaminów będą ogłaszane przez dyrektorów OKE (na stronie internetowej) na 5 miesięcy przed planowanym terminem egzaminu. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe egzaminy przeprowadzane będą w trakcie cyklu kształcenia. Do roku szkolnego 2016/2017włącznie dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i techników uzupełniających dla młodzieży oraz szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę przed dniem 1 września 2012 roku, oraz absolwentów techników uzupełniających dla dorosłych, którzy rozpoczęli naukę przed 1września 2013roku, utrzymano egzamin zawodowy na dotychczasowych zasadach.

Opracowano na podstawie Informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jesteś tutaj: Home Kryterium oceniania