Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznie.

Część praktyczna egzaminu zawodowego

Praktyczna część egzaminu zawodowego dla wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych we wszystkich zawodach nauczanych we wszystkich typach szkół prowadzących kształcenie zawodowe polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego w formie testu praktycznego.
Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Powinno być ono przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin. Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony został przez CKE.
Za organizację i przebieg części praktycznej egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE), którym jest dyrektor szkoły / placówki lub pracodawca albo upoważniony przez niego pracownik. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego wykonuje powierzone mu zadania we współpracy z przewodniczącymi zespołów nadzorujących część praktyczną egzaminu.

Przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej będzie monitorował zespół nadzorujący część praktyczną (ZNCP), w którego skład będzie wchodziło:

  • w przypadku, gdy egzamin będzie odbywał się w szkole lub placówce - dwóch nauczycieli
  • z danej szkoły lub placówki; w przypadku, gdy egzamin będzie odbywał się u pracodawcy - dwóch pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę.

Przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną egzaminu zawodowego w poszczególnych salach egzaminacyjnych wyznacza kierownik ośrodka egzaminacyjnego. Członkiem zespołu nadzorującego część praktyczną może być także instruktor praktycznej nauki zawodu. W skład zespołu nadzorującego część praktyczną nie mogą wchodzić nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi.

Do części praktycznej egzaminu zawodowego uczeń (słuchacz) przystępuje:

  • w szkole, do której uczęszcza, lub
  • u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu,

Absolwent zdaje część praktyczną egzaminu zawodowego w szkole, którą ukończył, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu. W uzasadnionych przypadkach uczeń (słuchacz) lub absolwent może przystąpić do części praktycznej egzaminu zawodowego w innej szkole, u innego pracodawcy lub w placówce wskazanej przez dyrektora komisji okręgowe
Część praktyczną egzaminu obserwują i oceniają obecobecni w sali egzaminacyjnej I miejscu przeprowadzania egzaminu egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Egzaminatorów wyznacza kierownik ośrodka egzaminacyjnego na 30 dni przed datą  rozpoczęcia części praktycznej egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji spośród egzaminatorów znajdujących się w wykazie otrzymanym od dyrektora OKE na 2 miesiące przed datą rozpoczęcia egzaminu. Egzaminatorem nie może być nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce, w której przeprowadzana jest część praktyczna egzaminu.
Egzaminator będzie obecny w sali egzaminacyjnej przez cały czas trwania egzaminu (nie będzie jednak wchodził w skład zespołu nadzorującego część praktyczną). Jeden egzaminator w danej sali egzaminacyjnej ocenia egzamin 6 zdających (dopuszcza się możliwość powoływania jednego egzaminatora dla mniej niż 6 zdających). W przypadku, gdy w danej sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzania egzaminu jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo kolejnego egzaminatora.

Efektem wykonania testu praktycznego może być:
• wyrób,
• usługa,
• dokumentacja,
• dowolna kombinacja.

Opracowano na podstawie Informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jesteś tutaj: Home Struktura egzaminu praktycznego